Дисципліна «Основи технології ремонту автомобілів» призначена для студентів даної спеціальності і вивчається за допомогою прослуховування курсу лекцій, проведення лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальною та науково-технічною літературою. Всі розділи досліджуваної дисципліни одержують практичне закріплення знань у процесі виконання курсового проекту в 7 семестрі.   

Мета вивчення дисципліни «Основи технології ремонту автомобілів» - формування системи наукових, професійних знань і навичок в області технології ремонту рухомого складу автомобільного транспорту. При вивченні дисципліни студент одержує знання про сучасні технологічні процеси технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів, про особливості проектування і реалізації технологічних процесів ремонту на підприємствах автомобільного транспорту та сервісу.

Мета: надання знань з філософії як вищого теоретичного рівня світогляду, що віддзеркалює сутність характеристики буття людини, соціуму і природи та основні форми їх взаємодії. Формування філософської культури та гуманістичного типу мислення студентів за  спеціальностями природничого напрямку на основі досягнень світової й вітчизняної філософської думки, духовної спадщини українського народу і загальнолюдських цінностей. Курс зорієнтований на перетворення основ філософських знань і відповідних розумових навичок  на активне надбання інтелектуальної культури студентів.

Завдання:

  • ознайомлення з кращими зразками філософського знання;
  • формування вмінь самостійно критично мислити під час аналізу суперечливих явищ суспільного життя насамперед у сфері економіки;
  • формування наукового світогляду;
  • формування філософської культури мислення та пізнання;
  • набуття навичок науково - філософського аналізу;
  • набуття навичок духовного самовдосконалення;
  • свідоме застосування в професійній діяльності філософської методології та знань;
  • виховання творчої особистості, яка має високий рівень культури, громадянську відповідальність, національну гідність, патріотизм;
  • виховання активної життєвої позиції.


Мета курсу «Основи філософських знань» – допомогти студентам сформувати уявлення про проблематику та мову філософії, її методи, поняття та категорії, про історію філософії та її підхід до вирішення сучасних глобальних проблем, що дозволило б самостійно орієнтуватися на належному рівні в науково-філософській термінології, зрозуміти не менш складні та суперечливі процеси життя.

Дисципліна «Автомобільні двигуни» призначена для студентів даної спеціальності і вивчається за допомогою прослуховування курсу лекцій, проведення лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальною та науково-технічною літературою.

Програмою предмету «Автомобільні двигуни» передбачається вивчення основ форм теорії та конструкції автомобільних двигунів. Вивчення предмету базується на знаннях предметів «Фізика», «Технічна механіка», «Автомобілі», «Використання експлуатаційних матеріалів» та «Технічна експлуатація автомобілів».

Мета вивчення дисципліни «Автомобільні двигуни» - формування системи наукових, професійних знань і навичок в області будови та проектування автомобільних двигунів. При вивченні дисципліни студент одержує знання про основні положення та установи теорії та конструкції двигунів:

- теоретичних та дійсних циклів двигунів;

- потужнісних та дійсних показників ДВЗ;

- тепловому балансу ДВЗ;

- засобах сумішоутворення у дизелях та сумішоутворення у карбюраторних двигунах;

- характеристиках карбюраторного та дизельного двигунах;

- методах випробовувань двигунів;

- врівноваженню двигунів;

- конструктивних особливостей по механізмах ГРМ, КШМ, та системах
охолодження, живлення, мащення;

шляхах розвитку конструкції автомобільних ДВЗ.

Дисципліна «Використання експлуатаційних матеріалів» призначена для студентів даної спеціальності і вивчається за допомогою прослуховування курсу лекцій, проведення лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальною та науково-технічною літературою.

При вивченні дисципліни розглядаються питання теорії та практики використання паливно-мастильних матеріалів на автомобільному транспорті.

Дисципліна розрахована на отримання студентами знань по раціональному використанню палив, мастил, технічних рідин і неметалевих матеріалів, їх асортименту, властивостей які впливають на надійність та економічність праці двигунів і агрегатів.

Мета викладання дисципліни - придбання студентами знань по експлуатаційним властивостям та якості палив, мастил та спеціальних рідин з основ теорії та практики їх раціонального використання у автомобільному господарстві.

Завдання викладання дисципліни – навчити фахівців раціонально використовувати в практичній діяльності паливо-мастильні матеріали, знати їх сортамент і основи взаємозамінності.