Мета курсу «Основи філософських знань» – допомогти студентам сформувати уявлення про проблематику та мову філософії, її методи, поняття та категорії, про історію філософії та її підхід до вирішення сучасних глобальних проблем, що дозволило б самостійно орієнтуватися на належному рівні в науково-філософській термінології, зрозуміти не менш складні та суперечливі процеси життя.


Метою викладання курсу є отримання глибоких теоретичних знань з фундаментальної економічної дисципліни - політичної економії, що базується на основі світових надбань в цій науці, з врахуванням економічних умов, що склалися в Україні у зв'язку із переходом на ринкові методи господарювання. 

Для досягнення визначеної мети у процесі викладання дисциплін передбачається:

  • ґрунтовне вивчення студентами системи економічних відносин в їх єдності з продуктивними силами та іншими суспільними відносинами;
  • економічних законів, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ як у ринковій, так і в інших економічних системах; 
  • закономірностей зародження, розвитку і відмирання суспільно-економічних формацій;
  • проблем ефективного використання обмежених ресурсів і управління ними з метою досягнення максимального соціально-економічного ефекту;
  • стратегічних тенденцій еволюції соціально-економічних систем у XXI ст. 

В процесі вивчення курсу студенти навчаються науково обґрунтувати загальні основи економічного життя суспільства; розкрити закономірності розвитку суспільного виробництва; з'ясувати механізм дії економічних законів і механізм використання їх людьми у процесі господарської діяльності; визначити суттєві риси основних соціально-економічних систем та напрямки їх еволюції; з'ясувати роль політичної економії у розробці шляхів формування соціально орієнтованої економічної системи. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні навчитися економічно мислити, логічно і змістовно пояснювати явища і процеси в ринковій економіці, поєднувати набуті знання з майбутньою спеціальністю.

 Зміст громадянської освіти для студентів ІІ курсу передбачає інтеграцію соціально-гуманітарних знань з нав­чаль­ного предмету «Соціологія», ґрунтовному вивченні особливостей становлення та розвитку професійної кар’єри особистості в сучасному світі, формуванню активної громадянської позиції та громадянської відповідальності.