Мета курсу: формування системи базових знань у сфері менеджменту, усвідомлення концептуальних засад системного управління організаціями, навчання основним поняттям і категоріям науки управління, розумінню природи управлінських процесів, виявлення причин застосування певних стилів керівництва та форм влади.

Завдання курсу: вивчення основних категорій науки управління, функцій управління і процесів прийняття управлінських рішень, методів використання базових інструментів управління організаціями. Формування у студентів сучасного управлінського мислення і спеціальних знань у галузі менеджменту, набуття уміння аналізувати складні процеси і явища, що відбуваються в організаціях.


Дисципліна має на меті розширення світогляду студентів в галузі програмного забесмпечення  робототехніки та роботизованих автоматичних систем і засвоєння загальних принципів та засобів, розробки та управлыння автоматизованими системами, необхідних для керування динамічними системами різноманітної фізичної природи відповідно до виробничих та технологічних процесів.Основна мета курсу полягає в отриманні студентами знань з основних теоретичних розділів побудови програм на основі об'єктно - орієнтованої системи візуального програмування Delphi, а також придбання навичок та вмінь практичного застосування середовища програмування Delphi на практиці.