Теорія автоматичного управління (ТАУ) — наукова дисципліна, що виявляє загальні закономірності функціонування, що властиві для автоматичних систем різної фізичної природи, і на основі цих закономірностей розробляє принципи побудови високоякісних систем керування. При вивченні процесів керування в ТАК абстрагуються від фізичних і конструктивних особливостей систем і замість реальних систем розглядають їхні адекватні математичні моделі.

Мета: надання знань з філософії як вищого теоретичного рівня світогляду, що віддзеркалює сутність характеристики буття людини, соціуму і природи та основні форми їх взаємодії. Формування філософської культури та гуманістичного типу мислення студентів за  спеціальностями природничого напрямку на основі досягнень світової й вітчизняної філософської думки, духовної спадщини українського народу і загальнолюдських цінностей. Курс зорієнтований на перетворення основ філософських знань і відповідних розумових навичок  на активне надбання інтелектуальної культури студентів.

Завдання:

  • ознайомлення з кращими зразками філософського знання;
  • формування вмінь самостійно критично мислити під час аналізу суперечливих явищ суспільного життя насамперед у сфері економіки;
  • формування наукового світогляду;
  • формування філософської культури мислення та пізнання;
  • набуття навичок науково - філософського аналізу;
  • набуття навичок духовного самовдосконалення;
  • свідоме застосування в професійній діяльності філософської методології та знань;
  • виховання творчої особистості, яка має високий рівень культури, громадянську відповідальність, національну гідність, патріотизм;
  • виховання активної життєвої позиції.


          Дисципліна має на меті розширення світогляду студентів в галузі робототехніки та роботизованих автоматичних систем і засвоєння загальних принципів та засобів, необхідних для керування динамічними системами різноманітної фізичної природи відповідно до виробничих та технологічних процесів.


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Мета дисципліни є формування і розвиток у студентів сучасного економічного мислення шляхом глибокого та всебічного вивчення економічної теорії, тобто:

-  процесу вибору людьми рідкісних ресурсів для виробництва різних  товарів та їх розподілу;

-  організацію виробництва і споживання;

-  дій, що передбачають обмінні операції між людьми;

-  економічні системи;

-  шляхи вдосконалення суспільства;

-  людей у їх діловому житті;

-  державне управління господарством, тощо.

 Завдання: підготовка фахівців, які відповідають новим тенденціям і перспективним вимогам формування кваліфікованих спеціалістів.