Головною метою навчального курсу «Економічна теорія» є ознайомлення студентів із сутністю економічних законів і принципів господарювання в умовах ринкової економіки.

         Мета: Засвоєння студентами основ технології інструментального виробництва та технічного нормування трудових витрат, вивчення технології виготовлення типових інструментів.

 

Завдання: Дати знання з основ побудови технологічних процесів виготовлення інструментів, методики обробки інструментів на технологічність, основних положень формування та нормування операції, навчити вибирати обладнання, технологічне оснащення та інструмент, знаходити оптимальні варіанти їх використання, оформляти технологічну документацію.

Предмет є комплексною дисципліною, що пов’язана з іншими предметами спеціального циклу, має практичне спрямування, передбачає виконання практичних робіт та курсового проекту.

Для здобуття студентами навичок користування технічною, довідковою літературою та нормативно - технічною документацією передбачена самостійна робота.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

Знати:  основні поняття інструментального виробництва, основи технологічного забезпечення заданої точності виготовлення інструментів, основи технологічного забезпечення необхідних властивостей матеріалу інструментів і якості їх поверхневих шарів, принципи та методологію проектування технологічних процесів виготовлення, інструментів, принципи вибору технологічних баз, методи розрахунку припусків на обробку і технологічних розмірів заготовки, параметрів режимів різання і норм часу на виконання операцій.

 

Вміти:  визначати тип виробництва, вибирати методи отримання вихідної заготовки, вибирати засоби технологічного спорядження технологічного процесу виготовлення інструментів, вибирати технологічні бази, здійснювати розрахунок припусків на обробку  і технологічних розмірів заготовки, параметрів режимів різання і норм часу на виконання операцій, здійснювати статистичне дослідження точності виготовлення деталі, аналізувати причини появи браку при виготовленні інструментів і зазначити шляхи їх усунення.


Мета дисципліни: „Металорізальне устаткування“ – спеціальна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з призначення та позначення моделей універсальних верстатів, принципів роботи окремих механізмів та приводів, технологічних можливостях верстатів різноманітних груп, правила їх експлуатації та тенденції розвитку.

Завдання дисципліни: в результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти виконувати необхідні розрахунки з налагодження металорізальних верстатів, складати кінематичні ланцюги та знати компоновку металообробних верстатів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

-   розбиратися в кінематичних та гідро-кінематичних схемах

верстатів любої технологічної групи;

-    проводити розрахунки та налагодження кінематичних ланцюгів, 

наладку верстатів та забезпечувати раціональний режим їх експлуатації;

-   проводити вибір верстата для конкретної технологічної задачі.


Завдання дисципліни полягає у розвитку пізнавальної активності та творчої самостійності студента спрямованих на оволодіння необхідними знаннями зі складання кінематичних ланцюгів верстату, розрахунку пневмо та гідроприводів

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні типи передач та механізмів, що застосовуються у кінематичних ланцюгах та вузлах верстатів

вміти: складати кінематичні ланцюги, визначати передаточні відношення передач, проводити силовий розрахунок пневмо та гідроциліндрів